ਖ਼ੁਦਾ ਨੇ ਇਸ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ
ਖ਼ੁਦਾ ਨੇ ਇਸ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਹੈ
August 12, 2016
ਆਵਦੀ ਸਰੀਫੀ ਤੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆ ਉਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਯਕੀਨਤਾ ਹੈ ਕਿ
ਆਵਦੀ ਸਰੀਫੀ ਤੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆ ਉਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਯਕੀਨਤਾ ਹੈ ਕਿ
August 12, 2016

ਕੀ ਬਣੂ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਹਗੁਰੂ ਜਾਣੇ

%d bloggers like this: